Aanmelden als deelnemer

Wilt u als producent of importeurs van professionele (B2B) elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)? Meld uw organisatie dan aan als deelnemer.

Deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage van € 250,-. Bedrijven die lid zijn FHI of NVG betalen geen jaarlijkse deelnemersbijdrage. Over door deelnemers op de markt gebrachte apparatuur wordt verwijderingsbijdrage geheven. De verwijderings- en deelnemersbijdragen dienen ter dekking van de kosten van jaarlijkse registratie bij het Nationaal (W)EEE Register, dienstverlening, wettelijk verplichte rapportage, belangenbehartiging en verder van inzameling en verwerking van apparatuur. Op 13 augustus 2005 is de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ingegaan en alle apparatuur die sindsdien in Nederland in de handel is gebracht, dient op een milieuvriendelijke wijze te worden verwerkt. In het geval er voor de deelname bij Stichting RTA wel apparatuur op de markt is gezet en er geen verwijderingsbijdrage voor is betaald, zal er een inkoopsom kunnen gelden, waarmee ook de apparaten van voor de deelname kunnen worden gerecycled door de verwerker van Stichting RTA. Het bestuur en management van Stichting RTA doen hun uiterste best om alle kosten, om te voldoen aan onze en uw wettelijke en maatschappelijke verplichtingen, zo beperkt mogelijk te houden.