Stichting OPEN

1a.          Wat is Stichting OPEN?
Stichting OPEN is een nieuw producentencollectief gevormd door grotendeels bestaande producentenorganisaties. Stichting OPEN staat voor Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland. Stichting OPEN heeft een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd van de overeenkomst afvalbeheerbijdrage en deze aanvraag is goedgekeurd door de Staatssecretaris, zie AVV-Besluit: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7385.html

1b.         Waar vind ik gegevens van Stichting OPEN?
De website van Stichting OPEN is: https://stichting-open.org/ De contactgegevens vindt u hier: https://stichting-open.org/contact/

 

De overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN is algemeen verbindend verklaard (het AVV-Besluit)

2a.          Waar vind ik het AVV-Besluit?
De algemeen verbindend verklaarde overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN is hier te vinden:  https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7385.html

2b.         Wat houdt het AVV-Besluit in?
In het AVV-Besluit is geregeld dat de overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN algemeen verbindend is verklaard. De regie voor het invullen van de  producentenverantwoordelijkheid ligt per 1 maart 2021 bij Stichting OPEN.

De deelnemers van Stichting RTA zullen hun wettelijke verplichtingen vanaf 1 maart 2021 niet meer via Stichting RTA, maar via Stichting OPEN moeten vervullen.

Alle producenten/importeurs/distributeurs van elektr(on)ische apparatuur betalen een afvalbeheerbijdrage aan Stichting OPEN en doen hun opgave en verwerking via Stichting OPEN.

2c.          Is er een ontheffing mogelijk?
Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst (het AVV-Besluit). De indiener van het ontheffingsverzoek dient in ieder geval aan te tonen dat hij zorgt voor een beheersstructuur die ten minste gelijkwaardig is aan de beheersstructuur zoals die onder algemeen verbindend verklaarde overeenkomst functioneert. Voor Stichting RTA is een ontheffingsverzoek niet zinvol. Als belangrijkste argument hiervoor merken wij op dat wij niet kunnen voldoen aan het wettelijke inzamelingspercentage van 65%.

2d.         Hoe heeft Stichting RTA gereageerd op de AVV-aanvraag (zienswijze) en wat was de reactie?
Stichting RTA heeft tegen de AVV-aanvraag een zienswijze ingediend (op aanvraag beschikbaar). In de afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd met Stichting Open, WEEE Nederland, de politiek en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Helaas mocht onze zienswijze niet baten en dit geldt ook voor alle andere ingediende zienswijzen. De reactie van de Staatssecretaris op onze zienswijze staat in het AVV-besluit onder punt 29.  

 

Praktische gevolgen van AVV-Besluit en ontbinding Stichting RTA

3a.         Wat moet ik als deelnemer van Stichting RTA nu doen?
Binnenkort zult u een brief ontvangen van Stichting OPEN. In deze brief zal ook praktische informatie te vinden zijn.

Per 1 maart 2021 moet u zich aansluiten bij Stichting OPEN. Vanaf dat moment is Stichting OPEN uw producentenorganisatie. Alle wettelijke verplichtingen verlopen dan via Stichting OPEN. Vanaf 1 april 2021 kunt u uw rapportage indienen over de maand januari, de maand februari en wellicht ook de maand maart 2021. Dit geldt ook voor eventuele rapportages die u over het jaar 2020 nog niet heeft ingediend.  U ontvangt hierover nog een e-mailbericht.

Bij Stichting OPEN rapporteert u vervolgens uw op de markt gebracht elektr(on)ische apparatuur. Aan Stichting OPEN betaalt u de afvalbeheerbijdrage en verder uw registratiebijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register. Stichting OPEN werkt hiervoor met een voorschotbijdrage. Meer informatie hierover zult u ontvangen van Stichting OPEN.

Tot in ieder geval 1 maart 2021 kunnen u en uw klanten nog via Stichting RTA kosteloze ophaalverzoeken doen.

3b.         Moet ik mij aansluiten bij Stichting OPEN en zo ja, hoe en per wanneer?
Op grond van het AVV-Besluit bent u verplicht om u per 1 maart 2021 aan te sluiten bij Stichting OPEN. U ontvangt nog nadere informatie hierover van Stichting OPEN en u kunt Stichting OPEN hierover bellen of mailen. Stichting RTA is voornemens om uw bedrijfsnaam en uw zakelijke info-e-mailadres (openbare, algemene gegevens) door te geven aan Stichting OPEN, zodat zij aan u een brief kunnen sturen.

3c.          Hoe komt Stichting OPEN aan mijn gegevens?
Graag zijn wij u behulpzaam bij de overgang. Zo zijn wij voornemens namens u en al onze deelnemers een overzicht van de bedrijfsnamen en de info-e-mailadressen te overhandigen aan Stichting OPEN. Het gaat dan (alleen) om (deze) zakelijke, algemene en openbare gegevens. Stichting OPEN kan u dan een brief sturen. Overige gegevens zult u zelf, op enig moment doorgeven aan Stichting OPEN.

3d.         Eindigt mijn deelnemerschap aan Stichting RTA automatisch?
Per 1 maart 2021 moet u zich aansluiten bij Stichting OPEN. Uw deelnemerschap bij Stichting RTA loopt dan nog door omdat dit niet meteen automatisch eindigt. We informeren u in maart 2021 nader hoe verder te handelen. Ook laten we u nog weten wat te doen met de deelnemersbijdrage 2021.

3e.         Is er een overgangsperiode tussen Stichting RTA en Stichting OPEN?
Ja, er is een overgangsperiode tussen Stichting RTA en Stichting OPEN.
Per 1 maart 2021 moet u deelnemer worden bij Stichting OPEN en blijft u nog aangesloten bij Stichting RTA voor nog een nader te bepalen periode. U moet uw verplichtingen naar Stichting OPEN per 1 maart nakomen (o.a. rapportage en betaling), maar Stichting RTA zal op de achtergrond nog bereikbaar zijn voor vragen terzake de overgang. Stichting RTA is momenteel met Stichting OPEN in overleg over de overgang en hoe deze zo efficient voor onze deelnemers kan worden ingericht.

3f.          Bij wie moet ik rapportages doen van de door mijn organisatie op de markt gebrachte elektr(on)ische apparatuur?
Vanaf 1 april 2021 kunt u uw rapportage bij Stichting RTA indienen over de maand januari, de maand februari en wellicht ook de maand maart 2021. Dit geldt ook voor eventuele rapportages die u over het jaar 2020 nog niet heeft ingediend.  U ontvangt hierover nog een e-mailbericht.

Bij Stichting OPEN rapporteert u aansluitend (op de laatste gerapporteerde maand bij Stichting RTA)  uw op de markt gebracht elektr(on)ische apparatuur. Aan Stichting OPEN betaalt u afvalbeheerbijdrage en verder uw registratiebijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register. Stichting OPEN werkt hiertoe met een voorschotbijdrage. Meer informatie hierover zult u ontvangen van Stichting OPEN.

3g.          Veranderen de categorieën van de rapportages?
Zoals u bij Stichting RTA gewend bent, zult u ook bij Stichting OPEN rapporteren in zes productcategorieën. Anders zijn de subcategorieën. Bij Stichting OPEN zijn er meer subcategorieën dan bij Stichting RTA. Verder werkt Stichting OPEN niet met een onderverdeling in metaalsoorten.

3h.         Hoelang kan ik nog rapportages indienen via de portal mijnRTA op de website van Stichting RTA?
We gaan er van uit dat, conform de regels, alle rapportages over het jaar 2020 en de eerste maanden van 2021 in de maand april zijn/worden ingediend. Tot wanneer u kunt rapporteren, laten we u nog weten.

3i.           Hoelang kunnen er nog ophaalverzoeken worden gedaan via Stichting RTA?
U kunt in ieder geval nog tot 1 maart 2021 een ophaalverzoek doen om uw afgedankte elektr(on)ische apparatuur kosteloos te laten ophalen en verwerken. Tot wanneer precies u een ophaalverzoek kunt indienen, laten we u nog weten.  

3j.           Bij wie kan ik na Stichting RTA de afgedankte elektr(on)ische apparatuur inleveren?
Vanaf 1 maart 2021 kunt u ook uw apparatuur inleveren via Stichting OPEN. U ontvangt hierover meer informatie van Stichting OPEN.

3k.          Ik heb een krat of andere emballage besteld via Stichting RTA, wat gebeurt daar verder mee?
U kunt in ieder geval tot 1 maart 2021 uw krat of andere emballage vullen met afgedankte elektr(on)ische apparatuur en laten ophalen door Stichting RTA. Wanneer u het krat of andere emballage niet nodig heeft in de maand maart 2021 voor uw afgedankte elektr(on)ische apparatuur dan kunt u het retour sturen. U kunt hierover contact opnemen met Stichting RTA.

3l.           Hoe gaat Stichting RTA om met mijn bedrijfsgegevens?
Stichting RTA gaat uiteraard voorzichtig om met uw bedrijfsgegevens en zal uw bedrijfsgevoelige of persoonlijke gegevens niet delen met Stichting OPEN of derden. Stichting RTA is voornemens om uw bedrijfsnaam en uw zakelijke info-e-mailadres (openbare, algemene gegevens) door te geven aan Stichting RTA, zodat zij aan u een brief kunnen sturen.

 

Financieel

4a.          Tot wanneer moet ik verwijderingsbijdragen betalen aan Stichting RTA?
U betaalt tot en met februari 2021 en wellicht tot en met maart 2021 verwijderingsbijdrage over de door u op de markt gebracht elektr(on)ische apparatuur aan Stichting RTA. Vanaf 1 maart 2021 moet u zich aansluiten bij Stichting OPEN. U rapporteert dan aan Stichting OPEN en u betaalt hiervoor afvalbeheerbijdrage. U zult niet dubbel hoeven te betalen, dus niet over dezelfde periode aan Stichting RTA en aan Stichting OPEN.

4b.         Per wanneer moet ik afvalbeheerbijdrage betalen aan Stichting OPEN?
Vanaf 1 april 2021 kunt u uw rapportage bij Stichting RTA indienen over de maand januari, de maand februari en wellicht ook de maand maart 2021 en hiervoor betaalt u verwijderingsbijdrage aan Stichting RTA.

Bij Stichting OPEN rapporteert u aansluitend (dat wil zeggen, aansluitend op de laatst gerapporteerde maand bij Stichting RTA) uw op de markt gebracht elektr(on)ische apparatuur en hiervoor betaalt u afvalbeheerbijdrage aan Stichting OPEN.

4c.         Welke facturen moet ik betalen aan Stichting RTA?
U betaalt verwijderingsbijdragen tot en met februari of maart 2021.

De factuur over de eerste maanden 2021 zult u op/omstreeks midden/eind mei 2021 ontvangen.

Uiteraard zult u de reeds ontvangen facturen moeten voldoen.

Wanneer u nog niet alle rapportages over 2020 heeft ingediend, dan ontvangt u hiervan een factuur zodra dit wel is gebeurd. We laten u nog weten wat te doen met de deelnemersbijdrage 2021.

De betaling van de registratie bij het Nationaal (W)EEE Register zal via Stichting OPEN verlopen.

4d.         Hoe zit het met de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register over dit kalenderjaar?
U betaalt over het kalenderjaar 2021 de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register ad € 100,= via Stichting OPEN. Meer informatie hierover zult u ontvangen van Stichting OPEN.

4 e.        Wat houdt de vereffening van Stichting RTA in?
Stichting RTA wordt per 1 maart 2021 ontbonden. Dan begint de vereffening, de liquidatieperiode. Dit betekent dat alle lopende verplichtingen met deelnemers en leveranciers worden afgewikkeld en openstaande schulden/vorderingen enerzijds worden betaald en anderzijds worden geïnd. Wanneer er daarna sprake is van een batig saldo, dan wordt dit conform de statuten uitgekeerd.

De statuten bepalen als volgt: ‘Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomst het doel van de stichting. Verdeling van – een deel van – het batig saldo aan de aangesloten deelnemers naar rato van hun historische inbreng is een nabij gelegen doel, mits de betrokken deelnemers het gerestitueerde aanwenden voor de verwerking en verwijdering van hun eigen producten.’ De accountant van Stichting RTA ondersteunt het bestuur als vereffenaar bij deze taak. Zodra we hier meer informatie over hebben, laten we u dat weten.

4f.          Krijg ik geld terug van Stichting RTA?
Er is een gerede kans dat er sprake zal zijn van een resterend saldo en dat  een deel daarvan ten gunste van onze deelnemers komen. Een dergelijke terugbetaling zal – conform statuten – ‘gelabeld’ zijn en aangewend moeten worden voor hetzelfde doel als waardoor het aan Stichting RTA is betaald. De deelnemer zal derhalve niet zelf mogen bepalen waar he terugbetaalde bedrag aan wordt besteed. Wanneer we hier meer informatie over hebben, laten we u dat weten.

4g.          Moet ik meer of minder betalen bij Stichting OPEN dan bij Stichting RTA?
Stichting OPEN werkt met dezelfde zes productcategorieën als Stichting RTA, maar werkt met andere en meer subcategorieën. Bovendien gaat het om individuele rapportages. Wij kunnen dan ook niet zeggen of u straks meer of minder gaat betalen. U kunt hierover contact opnemen met Stichting OPEN.

 

Stichting RTA en FHI

5a.          Wat als RTA niet meer bestaat, wie komt op voor mijn belangen?
Veel van onze deelnemers zijn al lid bij FHI, federatie van technologiebranches. FHI is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zal haar leden – waar mogelijk en na de ontbinding van Stichting RTA – bij vragen omtrent de producentenverantwoordelijkheid ondersteunen. Dit laat onverlet dat u – althans gedurende de algemeen verbindend verklaring van de afvalbeheerbijdrage vanuit Stichting OPEN – bij Stichting OPEN aangesloten moet zijn voor de verwerking en inzameling van de AEEA en aan deze Stichting de afvalbeheerbijdrage betaalt.

5b.         Wat kan FHI voor mij betekenen?
FHI, federatie van technologiebranches, heeft als missie het collectief te zijn van de technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn. FHI behartigt de belangen van al deze bedrijven.

 

Contact

6a.          Hoe word ik op de hoogte gehouden van ontwikkelingen?
Zowel via nieuwsbrieven als via onze website houdt Stichting RTA u op de hoogte van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief sturen wij, zoals te doen gebruikelijk, naar de contactpersoon lidmaatschap. Uiteraard kunt u ons mailen (info@stichtingrta.nl) en op werkdagen (033-4341314) bellen.

6b.         Wat gebeurt er met de website van Stichting RTA?
De website blijft vooralsnog in de lucht. Wanneer wij hierover meer informatie hebben, dan laten we u dat weten.

6c.          Bij wie kan ik terecht voor vragen?
U kunt voor al uw vragen bij ons terecht. Onze medewerkers van Stichting RTA, Renate Toxopeus en Loes Smit, helpen u graag verder. Zij zijn te bereiken via info@stichtingrta.nl en 033 – 434 13 14.