Deze Q&A is met zorg samengesteld, maar desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. De uitwerking op details kan anders zijn.

Per brief en per e-mailbericht van 17 februari 2021 informeerden wij u deelnemer dat op 17 februari 2021 de kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor AEEA is gepubliceerd (verder: AVV-besluit). Dit AVV-besluit is op 1 maart 2021 in werking getreden. Met dit besluit van de Staatssecretaris is de overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN algemeen verbindend verklaard.  

Het AVV-Besluit houdt in dat alle producenten en importeurs van elektr(on)ische apparatuur zich moeten aansluiten bij Stichting OPEN. Zonder deelnemers en zonder inkomsten heeft Stichting RTA geen bestaansrecht. Het bestuur heeft daarom het moeilijke besluit moeten nemen om Stichting RTA te ontbinden. Na de vereffening houdt Stichting RTA op te bestaan.

Versie 4, juni 2021 (zie hieronder):

Stichting OPEN

1a.          Wat is Stichting OPEN?
Stichting OPEN is een nieuw producentencollectief gevormd door grotendeels bestaande producentenorganisaties. Stichting OPEN staat voor Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland. Stichting OPEN heeft een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd van de overeenkomst afvalbeheerbijdrage en deze aanvraag is goedgekeurd door de Staatssecretaris, zie AVV-Besluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7385-n1.html

1b.         Waar vind ik gegevens van Stichting OPEN?
De website van Stichting OPEN is: https://stichting-open.org/ De contactgegevens vindt u hier: https://stichting-open.org/contact/

De overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN is algemeen verbindend verklaard (het AVV-Besluit)

2a.          Waar vind ik het AVV-Besluit?
De algemeen verbindend verklaarde overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN is hier te vinden:  https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7385.html

2b.         Wat houdt het AVV-Besluit in?
In het AVV-Besluit is geregeld dat de overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN algemeen verbindend is verklaard. De regie voor het invullen van de  producentenverantwoordelijkheid ligt per 1 maart 2021 bij Stichting OPEN.

De deelnemers van Stichting RTA moeten hun wettelijke verplichtingen vanaf 1 maart 2021 niet meer via Stichting RTA, maar via Stichting OPEN vervullen.

Alle producenten/importeurs/distributeurs van elektr(on)ische apparatuur betalen een afvalbeheerbijdrage aan Stichting OPEN en doen hun opgave en verwerking via Stichting OPEN.

2c.          Is er een ontheffing mogelijk?
Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst (het AVV-Besluit). De indiener van het ontheffingsverzoek dient in ieder geval aan te tonen dat hij zorgt voor een beheersstructuur die ten minste gelijkwaardig is aan de beheersstructuur zoals die onder algemeen verbindend verklaarde overeenkomst functioneert.

2d.         Hoe heeft Stichting RTA gereageerd op de AVV-aanvraag (zienswijze) en wat was de reactie?
Stichting RTA heeft tegen de AVV-aanvraag een zienswijze ingediend (op aanvraag beschikbaar). Er zijn gesprekken gevoerd met Stichting Open, WEEE Nederland, de politiek en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Helaas mocht onze zienswijze niet baten en dit gold ook voor alle andere ingediende zienswijzen. De reactie van de Staatssecretaris op onze zienswijze staat in het AVV-besluit onder punt 29.  

Praktische gevolgen van AVV-Besluit en ontbinding Stichting RTA

3a.         Wat moet ik als deelnemer van Stichting RTA nu doen?
Op 24 februari 2021 heeft Stichting OPEN een mail gestuurd aan de deelnemers via het info-adres. In deze mail staat beschreven wat de volgende stappen zullen zijn.

Per 1 maart 2021 moet u zich aansluiten bij Stichting OPEN. Vanaf dat moment is Stichting OPEN uw producentenorganisatie. Alle wettelijke verplichtingen verlopen dan via Stichting OPEN.

Bij Stichting OPEN rapporteert u over Q2 en verder de door u op de markt gebracht elektr(on)ische apparatuur. Aan Stichting OPEN betaalt u de afvalbeheerbijdrage en verder uw registratiebijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register. Stichting OPEN werkt hiervoor met een voorschotbijdrage. Meer informatie hierover zult u ontvangen van Stichting OPEN.

Tot 1 mei 2021 konden u en uw klanten nog via Stichting RTA kosteloze ophaalverzoeken doen.

3b.         Moet ik mij aansluiten bij Stichting OPEN en zo ja, hoe en per wanneer?
Op grond van het AVV-Besluit bent u verplicht om u per 1 maart 2021 aan te hebben gesloten bij Stichting OPEN. U kunt Stichting OPEN hierover bellen of mailen. Stichting RTA heeft uw bedrijfsnaam en uw zakelijke info-e-mailadres (openbare, algemene gegevens) doorgegeven aan Stichting OPEN, zodat zij aan u een brief kunnen sturen. Deze brief hebben zij u op 24 februari 2021 gestuurd. Eind april 2021 heeft u van Stichting OPEN een aanmeldingslink ontvangen en kunt u al uw gegevens controleren, invullen en aanpassen.

3c.          Hoe komt Stichting OPEN aan mijn gegevens?
Graag zijn wij u behulpzaam bij de overgang. Zo hebben wij namens u en al onze deelnemers een overzicht van de bedrijfsnamen en de info-e-mailadressen overhandigd aan Stichting OPEN. Het gaat dan (alleen) om (deze) zakelijke, algemene en openbare gegevens. Stichting OPEN kan u dan een brief sturen. Overige gegevens zult u zelf, op enig moment doorgeven aan Stichting OPEN. Eind april 2021 heeft u van Stichting OPEN een aanmeldlink ontvangen en kunt u al uw gegevens controleren, invullen en aanpassen.

3d.         Eindigt mijn deelnemerschap aan Stichting RTA automatisch?
Per 1 maart 2021 moet u zich aansluiten bij Stichting OPEN. Uw deelnemerschap bij Stichting RTA loopt dan nog door omdat dit niet meteen automatisch eindigt. We informeren u nog nader hoe verder te handelen. Over het kalenderjaar 2021 betaalt u geen deelnemersbijdrage aan Stichting RTA.

3e.         Overgangsperiode tussen Stichting RTA en Stichting OPEN
Per 1 maart 2021 moest u deelnemer worden bij Stichting OPEN en blijft u nog aangesloten bij Stichting RTA voor nog een nader te bepalen periode. De rapportage over Q1 2021 heeft u ingediend bij Stichting RTA. De rapportages vanaf Q2 2021 dient u in bij Stichting OPEN. Ophaalverzoeken konden tot 1 mei worden indienen via Stichting RTA. Vanaf 1 mei kan dit uitsluitend dit via Stichting OPEN.

Bij Stichting OPEN rapporteert u vanaf Q2 uw op de markt gebrachte elektr(on)ische apparatuur. Aan Stichting OPEN betaalt u afvalbeheerbijdrage en verder uw registratiebijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register. Stichting OPEN werkt hiertoe met een voorschotbijdrage. Meer informatie hierover ontvangt u van Stichting OPEN.

3f.          Veranderen de categorieën van de rapportages?
Zoals u bij Stichting RTA gewend bent, zult u ook bij Stichting OPEN rapporteren in zes productcategorieën. Anders zijn de subcategorieën. Bij Stichting OPEN zijn er meer subcategorieën dan bij Stichting RTA. Verder werkt Stichting OPEN niet met een onderverdeling in metaalsoorten.

3g.         Kan ik nog rapportages indienen via de portal mijnRTA op de website van Stichting RTA?
U kunt geen rapportages meer indienen via de portal mijnRTA.

3h.           Kunnen er nog ophaalverzoeken worden gedaan via Stichting RTA?
U kunt geen ophaalverzoeken meer doen via Stichting RTA. Vanaf 1 mei 2021 organiseert Stichting OPEN de inzameling en verwerking van professionele apparatuur. Indien u afgedankte elektr(on)ische apparatuur heeft wordt dit door Stichting OPEN gratis ingenomen. Via deze website kunt u uw orders doorgeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Operations@stichting-open.org

3i.           Bij wie kan ik na Stichting RTA de afgedankte elektr(on)ische apparatuur inleveren?
Vanaf 1 mei 2021 organiseert Stichting OPEN de inzameling en verwerking van apparatuur van Stichting RTA.
Via de nieuwe orderapplicatie van Stichting OPEN https://mijnrta.stichting-open.org/ kunt u op vertrouwde wijze gemakkelijk uw afgedankte elektr(on)ische apparatuur gratis af te geven. Ook kleine hoeveelheden kunt u met een speciale doos zelf gratis versturen via PostNL. Voor vragen kunt u contact opnemen met operations@stichting-open.org.

3j.          Ik heb een krat of andere emballage besteld via Stichting RTA, wat gebeurt daar verder mee?
Wanneer u het krat of andere emballage niet nodig heeft, dan u contact opnemen met Operations@stichting-open.org.

3k.           Hoe gaat Stichting RTA om met mijn bedrijfsgegevens?
Stichting RTA gaat uiteraard voorzichtig om met uw bedrijfsgegevens en heeft uw bedrijfsgevoelige of persoonlijke gegevens niet gedeeld met Stichting OPEN of derden. Stichting RTA heeft uw bedrijfsnaam en uw zakelijke info-e-mailadres (openbare, algemene gegevens) doorgegeven aan Stichting OPEN, zodat zij aan u een brief konden sturen.

 

Financieel

4a.          Tot wanneer moet ik verwijderingsbijdragen betalen aan Stichting RTA?
U heeft tot en met maart 2021 verwijderingsbijdrage over de door u op de markt gebracht elektr(on)ische apparatuur betaald aan Stichting RTA. U betaalt niet dubbel, dus niet over dezelfde periode aan Stichting RTA en aan Stichting OPEN. De door u betaalde maand maart 2021 hebben wij, namens u, doorbetaald aan Stichting OPEN.

4b.         Per wanneer moet ik afvalbeheerbijdrage betalen aan Stichting OPEN?
Bij Stichting OPEN rapporteert u vanaf Q2 uw op de markt gebracht elektr(on)ische apparatuur en hiervoor betaalt u afvalbeheerbijdrage aan Stichting OPEN.

De door u betaalde verwijderingsbijdrage over de maand maart 2021 zullen wij verrekenen met Stichting OPEN.

4c.         Hoe zit het met de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register over dit kalenderjaar?
U betaalt over het kalenderjaar 2021 de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register ad € 100,= via Stichting OPEN. Meer informatie hierover ontvangt u van Stichting OPEN.

4d.        Wat houdt de vereffening van Stichting RTA in?
Stichting RTA is per 1 maart 2021 ontbonden. Alle lopende verplichtingen met deelnemers en leveranciers worden afgewikkeld en openstaande schulden/vorderingen enerzijds worden betaald en anderzijds worden geïnd. Wanneer er daarna sprake is van een batig saldo, dan wordt dit conform de statuten uitgekeerd.

De statuten bepalen als volgt: ‘Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomst het doel van de stichting. Verdeling van – een deel van – het batig saldo aan de aangesloten deelnemers naar rato van hun historische inbreng is een nabij gelegen doel, mits de betrokken deelnemers het gerestitueerde aanwenden voor de verwerking en verwijdering van hun eigen producten.’ De accountant van Stichting RTA ondersteunt het bestuur als vereffenaar bij deze taak. Zodra we hier meer informatie over hebben, laten we u dat weten.

Wanneer een rapportage niet (tijdig) is ingediend, dan kan dat gevolgen hebben voor het ontvangen van een bedrag van Stichting RTA, uiteindelijk zelfs tot een uitsluiting.
Voorts zullen wij het bericht van niet-indiening moeten doorgeven aan het Nationaal (W)EEE Register en Stichting OPEN en zullen zij hierop actie ondernemen.

Ook wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan dat gevolgen hebben voor het ontvangen van een bedrag van Stichting RTA.

4e.          Krijg ik geld terug van Stichting RTA?
Er is een gerede kans dat er sprake zal zijn van een resterend saldo en dat  een deel daarvan ten gunste van onze deelnemers komen. Een dergelijke terugbetaling zal – conform statuten – ‘gelabeld’ zijn en aangewend moeten worden voor hetzelfde doel als waardoor het aan Stichting RTA is betaald. De deelnemer zal derhalve niet zelf mogen bepalen waar het terugbetaalde bedrag aan wordt besteed. Wanneer we hier meer informatie over hebben, laten we u dat weten.

4f.          Moet ik meer of minder betalen bij Stichting OPEN dan bij Stichting RTA?
Stichting OPEN werkt met dezelfde zes productcategorieën als Stichting RTA, maar werkt met andere en meer subcategorieën. Bovendien gaat het om individuele rapportages. Wij kunnen dan ook niet zeggen of u straks meer of minder gaat betalen. U kunt hierover contact opnemen met Stichting OPEN.

 

Stichting RTA en FHI

5a.          Wat als RTA niet meer bestaat, wie komt op voor mijn belangen?
Veel van onze deelnemers zijn al lid bij FHI, federatie van technologiebranches. FHI zal haar leden – waar mogelijk en na de ontbinding van Stichting RTA – bij vragen omtrent de producentenverantwoordelijkheid ondersteunen. Dit laat onverlet dat u – althans gedurende de algemeen verbindend verklaring van de afvalbeheerbijdrage vanuit Stichting OPEN – bij Stichting OPEN aangesloten moet zijn voor de verwerking en inzameling van de AEEA en aan deze Stichting de afvalbeheerbijdrage betaalt.

Contact

6a.          Bij wie kan ik terecht voor vragen?
Bekijk de website van website van Stichting OPEN. Voor vragen kunt u contact opnemen met Operations@stichting-open.org. U kunt ons mailen op info@stichtingrta.nl.

6b.         Wat gebeurt er met de website van Stichting RTA?
De website blijft vooralsnog in de lucht. En zal na vereffening offline worden gehaald.