Zoals u ook in ons jaarbericht ‘Samen van doelen naar resultaten’ heeft kunnen lezen, is er op Europees niveau besloten om per 1 januari 2019 de categorieën elektrische en elektronische apparatuur te wijzigen.                                                      

Van tien naar zes categorieën
Op dit moment zijn er tien categorieën elektrische en elektronische apparatuur, dit worden er zes. Bij de nieuwe categorieën zijn viermaal afmetingen toegevoegd.

In Tabel 1 treft u aan de huidige categorie-indeling en in Tabel 2 de nieuwe categorie-indeling. Tabel 3 is een conversietabel waarin is aangegeven hoe de tien huidige categorieën zich verhouden ten opzichte van de zes nieuwe categorieën.

Tabel 1. Categorieën geldend tot en met 31 december 2018 – HUIDIG

 1. Grote huishoudelijke apparaten
  MijnRTA-rapportage: grote bedrijfsmatige, op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur
 2. Kleine huishoudelijke apparaten
  MijnRTA-rapportage: kleine bedrijfsmatige, op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur
 3. IT- en telecommunicatieapparatuur
  MijnRTA-rapportage: bedrijfsmatige IT- en telecommunicatieapparatuur
 4. Consumentenapparatuur en fotovoltaïsche panelen
  MijnRTA-rapportage: bedrijfsmatige geluids- en beeldapparatuur
 5. Verlichtingsapparatuur
  Niet via RTA
 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)
  MijnRTA-rapportage: Elektr(on)nisch gereedschap
 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
  MijnRTA-rapportage: bedrijfsmatige apparatuur voor sport, spel en ontspanning
 8. Medische hulpmiddelen (uitgezonderd alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)
  MijnRTA-rapportage: medische hulpmiddele
 9. Meet- en controle-instrumenten
  Mijn RTA-rapportage: meet- en controle-instrumenten
 10. Automaten
  Mijn RTA-rapportage: automaten

Tabel 2. Categorieën geldend vanaf 1 januari 2019 – NIEUW

 1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
 2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2
 3. Lampen
 4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)*
 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van minder dan 50 cm)**
 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)

* Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen
** Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen

Net als in de huidige categorie-indeling zal er in de nieuwe categorie-indeling een onderverdeling komen met subcategorieën.

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar meer informatie over lezen.

Tabel 3. Conversie categorieën

Oude categorieën
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nieuwe categorieën 1 X X
2 X X
3 X
4* X X X X X X X X X
5** X X X X X X X
6 X

* Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen
** Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen

Voorbeelden:

 • elektrisch en elektronisch gereedschap dat voorheen onder categorie 6 viel, valt nu onder categorie 4 als het groot gereedschap is en het valt nu onder categorie 5 als het klein gereedschap is;
 • een medisch hulpmiddel dat voorheen onder categorie 8 viel, valt nu onder categorie 4 als het een groot medisch hulpmiddel is en het valt nu onder categorie 5 als het een klein medisch hulpmiddel is;
 • een meet- en controle-instrument dat voorheen onder categorie 9 viel, valt nu onder categorie 4 als het een groot instrument is en het valt nu onder categorie 5 als het een klein instrument is.

Uitbreiding uitzonderingen elektrische en elektronische apparatuur
Niet alleen wijzigen de categorieën, ook is de lijst van apparatuur die niet valt onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (verder: Regeling) uitgebreid. Deze lijst is overgenomen uit de Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

In artikel 2, lid 2 is geregeld welke apparatuur er eerder al niet onder de Regeling viel:

 • apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden;
 • apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur welke niet onder het toepassingsgebied van deze regeling valt, die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van die andere apparatuur;

In aanvulling daarop valt ook de volgende apparatuur niet meer onder de Regeling, zie artikel 2, lid 3:

 • apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
 • grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen;
 • grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die niet specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties;
 • vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring;
 • niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld;
 • apparatuur die is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die uitsluitend door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld;
 • medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, wanneer deze hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

Nieuwe subcategorieën en nieuw rapportageformat
Er wordt momenteel op nationaal niveau gewerkt aan een rapportageformat. Dit format gaat uit van de nieuwe zes categorieën met een onderverdeling in subcategorieën. Bij een mogelijke onderverdeling kunt u bijvoorbeeld denken aan een verdeling tussen huishoudelijk en professioneel. Zodra dit rapportageformat definitief is, berichten we u hierover. Het nieuwe rapportageformat zal worden doorgevoerd in MijnRTA. U kunt zich nu al voorbereiden op het nieuwe rapportageformat.

Wanneer u vragen heeft of nadere informatie wenst, dan horen we dat graag, zodat we u tijdig van dienst kunnen zijn. Vanaf 1 april 2019 zult u als deelnemer gebruik maken van het nieuwe rapportageformat op onze website.

Meer informatie
Op onze website vindt u de Handreiking reikwijdte Regeling elektrische en elektronische apparatuur. Deze handreiking is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten er onder welke categorie vallen en welke apparaten er niet onder de regeling vallen. Ook kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer. En uiteraard kunt u zich tot Stichting RTA wenden.

Vragen? Het RTA-team staat voor u klaar!